Regulamin sklepu

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§2 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego zlokalizowanego na stronie internetowej www.pomalujmebel.pl jest firma REDESIGN & VINTAGE Wioletta Piotrowska-Antoszkiewicz z siedzibą w Baniosze 05-532, przy ul. Puławskiej 58, NIP: 774-126-63-44, REGON: ………….., zwana dalej POMALUJ MEBEL Redesign & Vintage lub Sklepem Internetowym.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.pomalujmebel.pl
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Zawartość witryny internetowej sklepu www.pomalujmebel.pl stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się na witrynie sklepu w momencie zamówienia.
 6. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu online.
 7. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 8. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
 9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpływu w systemie płatności na koncie bankowym sklepu.
 11. W przypadku wyboru opcji „za pobraniem” czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem złożenia zamówienia.
 12. Dowodem zakupu w sklepie internetowym jest paragon fiskalny lub faktura.
 13. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§3 Składanie zamówień i formy potwierdzenia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem:
  • Sklepu internetowego – koszyk
  • Formularza kontaktowego – w przypadku produktów nietypowych, np. meble
  • drogą elektroniczną e-mailem – na adres kontakt@pomalujmebel.pl
  • telefonicznie – +48 513 131 044
 2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego w celu potwierdzenia zamówienia.
 3. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep Internetowy poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 4. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni od daty zakupu.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia firma POMALUJ MEBEL Redesign & Vintage zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 6. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, po złożeniu zamówienia, a przed jego weryfikacją i przyjęciem do realizacji, Sklep Internetowy niezwłocznie powiadomi o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienia zamówienie nie będzie realizowane.
 7. Firma POMALUJ MEBEL Redesign & Vintage wystawia faktury. Aby otrzymać fakturę należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy.

§4 Wysyłka towaru

 1. Termin realizacji zamówienia 2 – 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Klient zostanie poinformowany o fakcie związanym z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia oraz o proponowanym terminie dostawy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem tradycyjnym, do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 3. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy Kurierskiej na wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy.
 4. Koszty przesyłki pokrywa Nabywca. Klient może się zapoznać z cennikiem w dziale „koszyk”, gdzie następuje wyliczenie kosztów przesyłki na podstawie wybranego rodzaju płatności – przedpłata/za pobraniem.
 5. Przesyłki wielkogabarytowe/niestandardowe wyceniane są indywidualnie.
 6. Odbiór produktów dostarczonych przez firmę Kurierską musi zostać potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

§5 Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem, przelewem na konto bankowe sklepu, a także gotówką, przy odbiorze osobistym.
  Wpłata na konto Firmy:
  Redesign & Vintage Wioletta Piotrowska-Antoszkiewicz
  BANK PKO BP 64 1020 1169 0000 8102 0229 3512.

§6 Reklamacje, zwroty towarów

 1. Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do firmy POMALUJ MEBEL Redesign & Vintage telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U. Nr 22 poz.271 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 3. Warunkiem niezbędnym zwrotu jest dostarczenie towaru wolnego od śladów użycia.
 4. Zwrotowi nie podlegają towary zamówione lub wyprodukowane specjalnie dla Klienta.
 5. Zwracany towar należy zwrócić w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją.
 6. W przypadku zwrotu towaru na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego zostanie przelana kwota równa wartości zakupionego towaru.
 7. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru.
 8. Jeśli produkt był wysłany do klienta na koszt sklepu internetowego, przy zwrocie towaru Klient pokrywa koszty transportu w obie strony.

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 1. Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 2. Administratorem danych jest REDESIGN & VINTAGE Wioletta Piotrowska-Antoszkiewicz z siedzibą w Baniosze 05-532, ul. Puławska 58.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wykorzystywane informacje dotyczące oferowanych towarów w www.pomalujmebel.pl są danymi katalogowymi producentów. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów lub zmian, które nie mogą być podstawą roszczeń.
 2. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tych firm.
 3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 4. Składając zamówienie Klient akceptuje treść powyższego regulaminu i wyraża tym samym zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U. Nr 101 poz.926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy REDESIGN & VINTAGE Wioletta Piotrowska-Antoszkiewicz z siedzibą w Baniosze 05-532, ul. Puławska 58
 8. Treść Regulaminu może ulec zmianie. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronie sklepu www.pomalujmebel.pl
 9. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 10. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 11. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.